Cancionero vasco

Título original
AVE MARIA PURISIMA (TOBERAK)
Texto normalizado
AVE MARIA PURISIMA (TOBERAK)
Cancionero
Oiartzungo kantutegia bertako herri memoriatik
Año publicación
1999
Editorial
OIARTZUNGO UDALA. KULTURA BATZORDEA (MUGARRI)
Lugar publicación
DONOSTIA
Lugar recopilación
OIARTZUN
Recopilador
LEKUONA, JUAN MARI

TEXTO ORIGINAL

1.Ave Maria Purisima!
Jaungoikoak gabon!
esplikatzera nua
zer desio dugun:
toberak jotzera gatoz
bost edo sei lagun.

2.Toberak jotzera eta
libertitutzera,
ez uztiagatikan
usariyua galtzera;
borondaterik ezpada
joain gera atzera.

3.Agur, agur itxekuak:
Jaungoikuak gabon!
Ezer ere esan gabe
ezin giñezke egon:
hementxen eldu gera
lau edo bost lagun.

4.Gure desiua zer den
nua deklaratzera:
usatzen dan moduan
toberak jotzera;
borondaterik ezpada
joain gera atzera.

5.Libertitu-zaliak
zuek ezik gu ere;
bestela ezgenduen pasako
horrenbeste bire;
borondaterik ezpada
lehen aña adixkire.

6.Nobiyo jaunak esan diyo
andre nobiyari:
-""Zer egingo ote-diyegu
gizon horiyeri?
Umore ona pasatzia
Gustatzen zait neri"".

7.""Libertsiyo palit bat
alkarren artian,
pasatzia hobia
bitatik batian:
eztut uste izain den
iñoren kaltian"".

8.Andre nobiyak errespuesta
Jakiña bezela:
-""Etorri diraden ezkero
kanta dezatela;
lotsa haundiya emango
diyegu bestela"".

9.Nobiya andriak errespuesta
leyala ta prestua:
-Umore ona pasatzia
litzake nere gustua;
erdi bana pagatuko degu
horiyen gastua.

10.Konformatu dirade
biyok alkarrekin:
guk ere segi dezagun
umore onakin;
lagunak, palanka juaz
kantatu ""San Martiñ"".

11.Biyen berriyak horrela
jakindu ezkero,
besteren esan-mesanik
ez nuke espero:
lagunak San Martin kantatu ta
palanka jo gero.

12.Hanka bat abajo daukat
bestia levanta;
xinistatuko duzute
egiya esan-ta:
orain zuek egin zerate,
hurren bestien txanda.

13.Oya jarriya dago
maindire zuriyakin;
maindire zuriyakin ta
bi almoadakin
nobiya andria etzateko
nobiyo jaunakin.

14.Mayatzaren hamabiya
sekula etzait aztuko;
Ezkontza hau ikusi-ta
zein ezta poztuko?
Gaur arratsian hoyek biyek
eztira oztuko.

15.Hemen burruntziya deitzen diyogu
Napar-aldian gerrena:
batzuentzat konsuelua ta
bestientzat pena;
nobiyo jaunak agindu digu
sartzeko barrena."